Integritetspolicy / Privacy Policy

The policy is available in English further down.


Integritetspolicy för Powerinit.com

Inledning Powerinit Sverige AB (”vi”, ”oss”) är åtagande att skydda och respektera din integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, skyddar och hanterar personuppgifter som vi erhåller från besökare och användare av Powerinit.com (”webbplatsen”).

Information som samlas in Vi samlar in information som hjälper oss att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Detta inkluderar:

  • Personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller vid registrering, såsom namn och e-postadress.
  • Användningsdata och cookies som samlas in automatiskt när du navigerar på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, IP-adress och webbläsartyp, via Google Analytics.

Användning av information Den insamlade informationen används för att:

  • Tillhandahålla, underhålla och förbättra våra tjänster.
  • Analysera användningen av vår webbplats för att optimera användarupplevelsen.
  • Kommunicera med dig, inklusive att skicka information som du har begärt eller som kan vara av intresse för dig.

Delning av information Vi delar inte personuppgifter med tredje parter utöver vad som är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster, såvida vi inte är lagligt skyldiga att göra det.

Google Analytics Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”), för att analysera webbplatsanvändning. Informationen som genereras av Google Analytics-cookies om din användning av webbplatsen överförs till och lagras av Google. Vi använder denna information för att utvärdera besökares användning av webbplatsen och för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet.

Dina rättigheter Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter som vi lagrar. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och att begära begränsning av sådan behandling.

Kontaktinformation Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på [kontaktinformation].

Ändringar i denna policy Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Den senaste versionen av policyn kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats.

Denna policy är senast uppdaterad 2024-0-14.


Privacy Policy for Powerinit.com

Introduction Powerinit Sverige AB (”we”, ”us”) is committed to protecting and respecting your privacy. This privacy policy explains how we collect, use, protect, and manage personal data we obtain from visitors and users of Powerinit.com (”the website”).

Information Collected We collect information that helps us improve your experience on our website. This includes:

Personal data that you voluntarily provide during registration, such as name and email address. Usage data and cookies that are collected automatically when you navigate the website, including, but not limited to, IP address and browser type, via Google Analytics. Use of Information The collected information is used to:

Provide, maintain, and improve our services. Analyze the use of our website to optimize the user experience. Communicate with you, including sending information that you have requested or that may be of interest to you. Sharing of Information We do not share personal data with third parties beyond what is necessary to provide our services, unless we are legally required to do so.

Google Analytics Our website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google Inc. (”Google”), to analyze website usage. The information generated by Google Analytics cookies about your use of the website is transmitted to and stored by Google. We use this information to evaluate visitors’ use of the website and to compile reports on website activity.

Your Rights You have the right to request access to, correction, or deletion of your personal data that we store. You also have the right to object to the processing of your personal data and to request the restriction of such processing.

Contact Information If you have any questions about this privacy policy or our processing of your personal data, please contact us at [contact information].

Changes to This Policy We may update this privacy policy from time to time. The latest version of the policy will always be available on our website.

This policy was last updated on 2024-06-14.